تابلو فرمان راه انداز دستگاه صافی مواد غذایی

ekster_iraq_01
تابلو راه انداز و فرمان دستگاه استکر پروژه عراق
شهریور ۶, ۱۳۹۶
zenobar_kerman_02
تابلوی کنترل الکتریک و فرمان راه انداز سایت زنوبر ایرانیان کرمان
شهریور ۵, ۱۳۹۶
safi_mavadGhazaei_01