تابلو راه انداز و فرمان دستگاه استکر پروژه عراق

Jahad_khodkafaei_01
تابلوی فرمان و کنترل الکتریک دستگاه بویلر جهاد خودکفایی
شهریور ۶, ۱۳۹۶
safi_mavadGhazaei_01
تابلو فرمان راه انداز دستگاه صافی مواد غذایی
شهریور ۶, ۱۳۹۶
ekster_iraq_01