تابلو قدرت و توزیع شرکت تولیدی کیانی

tehran_nylon_01
تابلو خازن یا بانک خازن شرکت تهران نایلون
شهریور ۲۸, ۱۳۹۶
Jahad_khodkafaei_01
تابلوی فرمان و کنترل الکتریک دستگاه بویلر جهاد خودکفایی
شهریور ۶, ۱۳۹۶
kiani_03